counterliczniki

Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego - Laudatedominum

LAUDATE
DOMINUM
Przejdź do treści

Menu główne:

Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego

Archiwum
od 26 maja do 3 czerwca 2017 roku

Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół  rozpoczyna modlić się nowenną.
Nazwa "nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa  novem - dziewięć.
Oznacza ona  dziewięć dni modlitwy i dotyczy modlitwy przed świętem.

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha  Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym.
Jest to modlitwa  zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu Wniebowstąpienia.
Pisze św.  Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z  Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
'Słyszeliście o niej ode Mnie  - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni  Duchem Świętym'.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce  błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został  uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili  do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i  błogosławiąc Boga"
(Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest  wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.
Duch Święty - Nowe Życie w  Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa.
Zgodnie z  obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża,
gdy dostęp do  Ojca został otwarty,a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością,
posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa


Nowenna do Ducha Świętego

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin  Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum,  zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię  najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych  samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.
Przez  Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

piatek,  26 maja 2017 :

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus  "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,  niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli  otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po  przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy  przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

sobota, 27 maja 2017 :

Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez  obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez  Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego  łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym  obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On  nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał,  umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

niedziela, 28 maja 2017 :

Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu  zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy,  czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym  Duchem" (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże  jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył  wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

poniedziałek, 29 maja 2017 :

Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który  umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też  wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2  Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to,  że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem  szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

wtorek, 30 maja 2017 :

Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą  naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam  Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić  słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że  przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki  mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest  ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie  wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

środa, 31 maja 2017 :

Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a  nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość,  pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.  Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i  zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według  ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

czwartek, 1 czerwca 2017 :

Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało  wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie  od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę  zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele,  walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i  popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli  wiecznie. Amen.

piątek, 2 czerwca 2017 :

Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani  ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie  rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg  przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1  Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij  serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy  miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

sobota, 3 czerwca 2017 :

Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień  Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i  napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby  z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I  wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi  językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że  apostołowie mówili różnymi językami,
spraw abyśmy w życiu  chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem  przykładu
i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej.  Amen.


Ojcze nasz...

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego  wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego,
spraw, aby tak  wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen._____________________________________________________Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie,  elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się  nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad  nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy  Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,  zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który na początku stworzenia  świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś  się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w  postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który żarem gorliwości  przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie  Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie  Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas  dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc  naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej  pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad  nami,

Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj  się nad nami,

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,  zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj  się nad nami,

Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się  nad nami,

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,  zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się  nad nami,

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,  zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu  wybranych, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu  Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu  Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw  nas, Duchu Święty,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,  wybaw nas, Duchu Święty,

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw  nas, Duchu Święty,

Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu  Święty,

Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,  wybaw nas, Duchu Święty,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas,  Duchu Święty,

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu  Święty,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu  Święty.

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować  go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,  wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,  wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba  natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie  przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,  wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,  wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić  raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie  narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską  Swoją,
zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego.  Amen.

Quelle: http://www.parafiaszczekociny.pl/
"Chwalcie Pana z niebios" Ps. 148,1

 Kiedy chwalisz Pana?Ja, w każdą środę!Masz talent muzyczny?Przyjdź do nasi użyj go na chwałę Bożą! 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego